تاريخ روز : یکشنبه 02 مهر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت موتوژن

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آموزش ورود سهامداران به سامانهاز قسمت "ورود سهامدار" اطلاعات را به شکل ذیل پر کنید

نام کاربری : کد بورسی شخصی ( فارسی بدون فاصله)
رمز عبور : شماره شناسنامه

در صورت بروز مشکل با واحد سهام شرکت تماس حاصل فرمایید.