تاريخ روز : یکشنبه 13 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت موتوژن

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

راه اندازی سامانه سهامداران شرکت موتوژنسامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت موتوژن به منظور دستیابی سریع سهامداران به اطلاعات مربوط به سهام و در دسترس بودن اطلاعات مذکور در همه ساعات شبانه روز افتتاح و راه اندازی شد